Premier Division

Premier Division


1.Richards, Nigel 2266
2.Wee,   Hubert    2022
3.Limprasert, Pichai    2020
4.Koowirat, Thacha      2015
5.Rodrigues, Sherwin 1964
6.Bhandarkar, Akshay   1942
7.Prudencio, Marlon     1811
8.Grover, Udayan  1817
9.Wanniarachchi, Lakshan 1790
10.   Chunkath, Mohan     1743
11.   Sim, Tony     1719
12.   Kinderman Eric 1719
13.   Hingorani, Varisht    1692
14.   Prabhu, Nakul   1681
15.   Gonsalves, Irineu     1675
16.   Tang, Michael    1665
17.   Baranage, Jayaska    1634
18.   Amalean, Shaila 1633
19.   de Abreu, Jose  1615
20.   Lobo, Douglas   1601
21.   Carneiro, Charles      1581
22.   Gupta, Sanjoy    1572
23.   Richards, Karen  1558
24.   Amarasinghe, Indunil    1558
25.   Pais, Carolann   1556
26.   Ahmed, Mohsin 1550
27.   Qureshi, Mazher1546
28.   Assarat, Suthiraphan      1528
29.   Kamath, Pramit  1513
30.   Ahmed, Shaikh 1487
31.   Rawlin, Rajveer  1439
32.   Richards, Paul   1368
33.   Sood, Manju      1354
34.   Pradhan, Bhushan    1350
35.   Ramachandran, V     1311
36.   Iyengar, Aditya 1254
37.   Tanveer, Rohaina     1220
38.   Singh Bhatia, Samrath   1139