Open Division

Open Division


1.   Phosai, Sompong         1476
2.   Fernandes, Cecil      1402
3.   Krishnan, A     1376
4.   Antao, Rajiv   1352
5.   Bhatia, Sunny    1345
6.   Raman, Vinod   1331
7.   Fernando, Priya        1330
8.   Elijah, Kumar     1282
9.   Fernando, Wimal         1266
10.   Kamath, Sudhir 1260
11.   Fernandes, Marie        1240
12.   Bhandarkar, Mangala     1203
13.   D’Souza, Lennie               1202
14.   Jayasekara, Praveeni     1196
15.   Singhvi, Nidhi   1185
16.   Mehta, Vaishali        1168
17.   Rodrigues, Joe  1131
18.   Nalini, R       1109
19.   Chatterjee, Dipankar     1108
20.   Chandrasena, Gayanath        1098
21.   Qurashi, Hyder 1085
22.   Jose, P.C      1077
23.   Gomes, Anthony      1035
24.   Sood, Nupur      1011
25.   Amarasinghe, Lalantha         998
26.   Pai, Manju      990
27.   Ahmed, Shafique        989
28.   B Hamalatha, Nabena     922
29.   Agrawal, Neelam      881
30.   Prasad, Shankar        852
31.   Waheed Belgaumi, Abdul        846
32.   Shahani, Neena             835
33.   Thakur, Romilla              824
34.   Rammanohar, Saraswathi      795
35.   Singh Bhatia, Rehet    786
36.   Paidikondala, Sridhar    776
37.   Ruparel, Nikheel         775
38.   Ganesh, Kala      773
39.   Keswani, Purshottam    764
40.   Achaya, Hemanth        730
41.   Fernando, Percy       720
42.   Sanzgiri, Rekha 718
43.   Menon, Rajeev 693
44.   Ramachandran, Viji     642
45.   Coelho, Sylvia   582
46.   Grover, Aruna   582
47.   Jorge, Erol        557
48.   Hingorani, Vedika       547
49.   Namdev Kamath, Asha   541
50.   Chadha, Ritu      410
51.   Goel, Surbhi   300
52.   Nukala, Swagat         300
53.   Sood, Harsh    300
54.   Singh, Rajnikant